Global Leadership English Challenge Vietnam
Chủ đề GLEC VIETNAM
 Hy vọng cho mục tiêu phát triển trong tương lai.