Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationMẫu đăng ký cuối cùng / Final Registration Form Submission

20/01/2020
Số lượt xem 1507


(Tiếng Việt)

Cảm ơn bạn đã tham gia GLEC Việt Nam và đã nộp bài thi.

Chúng tôi rất cảm kích sự cố gắng của bạn vì đã dành thời gian và năng lượng vô tận cho việc nộp bài thi.

★ ★ Vui lòng chú ý rằng kết quả vòng loại sẽ được công bố vào ngày 07 tháng 02 năm 2020★★

Bạn sẽ tìm thấy kết quả vòng loại qua email và website sau khi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Vui lòng đọc email hướng dẫn trong trường hợp bạn đã được tham dự vòng chung kết.

Chúng tôi mời bạn đọc kỹ những email sắp tới từ HFA để bạn cập nhật tất cả thông tin của GLEC.

Cách tốt nhất để có câu trả lời cho một số câu hỏi cấp bách nhất của bạn là truy cập trang web của GLEC tại


                    Website Tiếng Việt: www.gleader.vn (click)

                    Website Tiếng Anh: www.gleader.org (click)

                    Facebook GLEC Vietnam: https://www.facebook.com/GLECvietnam/ (click)


[1] Lịch trình thời gian GLEC Vietnam 2020 (http://www.gleader.org/51)

Chi tiết

Ngày

Địa điểm/Website

Công bố kết quả vòng loại

07/02/2020


Thi Online tại Website

www.gleader.vn

Hoàn tất thanh toán và Đăng ký vòng chung kết

07/02 ~ 14/02/2020

In phiếu báo danh cho vòng chung kết

18/02 ~ 22/02/2020

Vòng chung kết

22/02 ~ 23/02/2020

Hà nội: Đại học Thăng Long


Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng

Công bố kết quả vòng chung kết

20/03/2020

www.gleader.vn

Lễ trao giải

Khoảng giữa tháng 4/2020

Đại học Tôn Đức Thắng (HCM)
[2] Quy trình vòng chung kết

Thuyết trình

 1. Thí sinh sẽ được chỉ định vào một phòng thi với phiếu báo danh và ID (thẻ học sinh/sinh viên, hộ chiếu, chứng minh nhân dân - thẻ căn cước)
 2. Thí sinh sẽ thuyết trình trước mặt hai vị giám khảo (một chuyên gia Liên Hiệp Quốc và một giáo sư tiếng Anh - người bản địa)
 3. Nội dung của bài thuyết trình phải giống hệt với file nói của vòng loại)


Viết bài luận

 1. Thí sinh sẽ được chỉ định vào một phòng thi với phiếu báo danh và ID (thẻ học sinh/sinh viên, hộ chiếu, chứng minh nhân dân - thẻ căn cước)
 2. Khi bắt đầu thi thì một chủ đề tiểu luận sẽ xuất hiện trên màn hình máy vi tính (một chủ đề khác so với vòng loại).
 3. Thí sinh được có 50 phút để viết bài luận của mình về chủ đề đã được đưa ra.
 4. Bài luận sẽ được chấm điểm theo tiêu chí của các chuyên gia dựa trên tiêu chuẩn ETS TOEFL iBT.

Tham khảo bài mẫu thuyết trình và bài luận của những bạn tham gia GLEC trước đây theo link đây
 (English) 

Thank you for participating in GLEC Viet Nam and making your final registration form submission.

We appreciate your effort as you must have spent endless hours and energy for the final submission.


★★Please note that the successful applicant will be announced on Feb. 7, 2020★★

You can figure out your Preliminary Round result via email and website after logging in to your account.

Please read the e-mail as a guideline in case that you are accepted to the Final Round.

We ask that you continue reading upcoming emails from HFA carefully so that you’re up-to-date with all the information of GLEC.

Our website is the best way to get answers to some of your most pressing questions.


                    Vietnamese Website: www.gleader.vn (click)

                    English Website: www.gleader.org (click)

                    GLEC Vietnam Facebook: https://www.facebook.com/GLECvietnam/ (click)


[1] GLEC Vietnam 2020 TIMELINE (http://www.gleader.org/51)

Details

Date

Venue

Announcement of

Successful Applicants

Feb. 7, 2020

Online-based at

www.gleader.vn

Registration (Payment)

for Final Round

Feb. 7 ~ Feb. 14, 2020

Print-out Admission Tickets

Feb. 18 ~ Feb 22, 2020

Final Round

Feb. 22 ~ Feb. 23, 2020

Hanoi: ThangLong University

Ho Chi Minh: Ton Duc Thang University

Announcement of Final Winners

Mar. 20, 2020

www.gleader.vn

Award Ceremony

Early ~ Mid Apr. 2020

Ton Duc Thang University[2]Final Round Procedure

Speech Contest

 1. Participants will enter a designated exam room with their admission tickets and ID.
 2. Participants will speak in front of two judges
  (one UN expert and one native English language professor).
 3. The content of the speech should be exactly the same with the preliminary file

Essay Contest

 1. Participants will enter a designated exam room with their admission tickets and ID
 2. When the exam begins, an essay topic will appear on the computer screen
  (a different topic from the preliminary round).
 3. Participants are given 50 minutes to write their essays on their given topics.
 4. Essays will be graded by professionals based on the ETS TOEFL iBT Writing Section Criteria.

※  Sample Speeches and Essays from previous GLEC may be seen in the link here.


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals