Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationĐối với thí sinh đã thanh toán / For applicants who have made a payment

14/01/2020
Số lượt xem 1323


[1] Lịch trình thời gian GLEC Vietnam 2020 (http://www.gleader.org/51)
[1]GLEC Vietnam 2020 TIMELINE (http://www.gleader.org/51)


(Tiếng Việt)

Chi tiết

Ngày

Địa điểm/Website

Vòng loại thi Online

25/12/2019 ~ 31/01/2020

Thi Online tại Website
www.gleader.vn

Công bố kết quả vòng loại

07/02/2020

Hoàn tất thanh toán và Đăng ký vòng chung kết

07/02 ~ 14/02/2020

In phiếu báo danh cho vòng chung kết

18/02 ~ 22/02/2020

Vòng chung kết

22/02 ~ 23/02/2020

Hà nội : Đại học Thăng Long
Hồ Chí Minh : Đại học Tôn Đức Thắng

Công bố kết quả vòng chung kết

20/03/2020

www.gleader.vn

Lễ trao giải

Khoảng giữa tháng 4/2020

Đại học Tôn Đức Thắng (HCM)(English)

Details

Date

Venue

Online Preliminary Round

Dec. 25, 2019 ~ Jan. 31, 2020 

Online-based at
www.gleader.vn

Announcement of Successful Applicants

Feb. 7, 2020

Registration (Payment) for Final Round

Feb. 7 ~ Feb. 14, 2020

Print-out Admission Tickets

Feb. 18 ~ Feb 22, 2020

Final Round 

Feb. 22 ~ Feb. 23, 2020

Hanoi : ThangLong University
Ho Chi Minh : Ton Duc Thang University

Announcement of Final Winners

Mar. 20, 2020

www.gleader.vn

Award Ceremony

Early ~ Mid Apr. 2020

Ton Duc Thang University


[2] ★ Bước tiếp theo ★ Danh sách cần chuẩn bị cho Vòng loại thi online trước ngày 25 tháng 1 năm 2020
[2] ★Next Step★ To-Do List for Online Preliminary Round by January 25, 2020

(Tiếng Việt)

Đăng ký cá nhân

     1. Kiểm tra Các Chủ đề cho phù hợp với trình độ của bạn và nộp Đơn đăng ký.
          (đọc kỹ hướng dẫn tại http://www.gleader.org/51 trước khi bạn nộp)

     2. Sau khi nộp đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư e-mail của bạn.
          Hãy kiểm tra kỹ lưỡng và sàng lọc những gì bạn đã nộp từ email xác nhận.

          Nếu bạn muốn thay đổi thông tin, vui lòng nộp lại đơn đăng ký như ban đầu.

     3. Thí sinh nộp đơn thành công cho vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 2 thông qua www.gleader.vn


(English)

Individual Registration

     1. Check the Topics for your track and submit the Application Form.
          (read the guidelines carefully at http://www.gleader.org/51 before your submission)

     2. After submitting the application form, please check your own e-mail inbox.
Make sure to thoroughly check and screen what you have submitted from the confirmation email.
          If you want to make changes, please resubmit the form from the beginning.

     3. The successful applicant for the Final Round will be announced on February 7 through www.gleader.vn


[3] Vòng loại - Các bước đăng ký
[3] Preliminary Round – Application Registration Steps

(Tiếng Việt)

Các bước thực hiện

Các chi tiết (Đọc kỹ)

Bước 1

     Truy cập để đăng ký tại website: http://www.gleader.vn/registration_pre

Bước 2

     Chọn hình thức thi để tiến hành thanh toán.

Bước 3

     Điền và nộp đơn đăng ký (A 13 chữ số theo thứ tự - số đơn đặt hàng có thể được tìm thấy tại hóa đơn Thanh toán)

     - Hồ sơ đăng ký Thuyết trình: Đơn đăng ký, ID hình thẻ, file ghi âm giọng nói và file script/ kịch bản

     - Hồ sơ đăng ký viết bài luận: Đơn đăng ký, ID hình thẻ và bài luận

     - Hồ sơ đăng ký thuyết trình và viết bài luận: Đơn đăng ký, ID hình thẻ, file ghi âm giọng nói, file script/ kịch bản và viết bài luận

Bước 4

     Sau khi nộp đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra e-mail xác nhận nộp hồ sơ.
     Để thực hiện thay đổi, vui lòng nộp lại đơn đăng ký ngay từ đầu.


(English)

Steps

Details (Read Carefully)

Step 1

     Go to the Registration site: http://www.gleader.vn/registration_pre

Step 2

     Choose the contest section you paid for.

Step 3

     Fill out and submit the Registration Form (A 13 digit Order Number can be found at the Payment Receipt)

     - Speech Documents: Application Form, Photo ID, Speech Record File, and Speech Script

     - Essay Documents: Application Form, Photo ID, and Essay

     - Speech and Essay Documents: Application Form, Photo ID, Speech Record File, Speech Script, and Essay

Step 4

     After submitting the registration form, please check the confirmation of submission through your e-mail.
     In order to make a change, please resubmit the application form from the beginning.[4] Chi tiết hồ sơ đăng ký
[4] Application File Details


(Tiếng Việt)

Tham khảo bài thuyết trình và bài viết luận từ các thí sinh của GLEC trước đây, được tìm thấy trong liên kết ở đây.

Hình thức thi

Hồ sơ

Thuyết trình & Viết bài luận

     Hình thẻ

     - Tất cả các thí sinh phải nộp một hình thẻ, thấy rõ khuôn mặt (ví dụ: hình hộ chiếu - 4*6)

     - Nếu bạn không có hình thẻ scan, bạn có thể chụp ảnh rõ nét bằng điện thoại di động (yêu cầu sử dụng nền trắng)

     - Hình thẻ được chụp trong vòng 6 tháng

     - Hình mẫu

Thuyết trình

     File ghi âm

     - Đừng nói quá thời gian quy định

     ▶ Tiểu học: 3 phút

     ▶ Trung học Cơ Sở: 4 phút

     ▶ Trung học Phổ Thông: 4 phút

     ▶ Cao đẳng, Đại học và sau Đại học: 5 phút

     - Thí sinh có thể ghi âm giọng nói của mình bằng cách sử dụng ứng dụng ghi âm của điện thoại di động hoặc máy vi tính.

     - Chỉ nộp định dạng MP3 hoặc WMA

     Kịch bản

     - Không có giới hạn từ cho một script/ kịch bản miễn là bạn nói đúng thời gian quy định

     - File ghi âm giọng nói và file script/kịch bản phải giống nhau cùng nội dung .

Viết bài luận

     Viết bài luận

     - Đừng viết vượt quá giới hạn từ.

     - Tất cả các trình độ: 500 - 700 từ

     - Vui lòng phân chia rõ ràng các đoạn văn bằng phím ENTER


(English)

Sample Speeches and Essays from previous GLECs may be seen in the link here.

Contests

Files

Both Speech & Essay

     Photo

     - All applicants must submit an ID photo which clearly shows their face (ex. Passport photo)

     - If you don't have a scanned ID picture, you may take a clear photo of yourself using cellphones
          (white background recommended)

     - ID Photo should be taken within 6 months

     - Sample Photo

Speech

     Audio File

     - Do not go over the time limit.

     ▶ Elementary: 3 minutes

     ▶ Junior High: 4 minutes

     ▶ High School: 4 minutes

     ▶ University : 5 minutes

     - Applicants may record their voices using cellphones using recording Apps or laptops.

     - Submit in MP3 or WMA formats only

     Script

     - There is no word limit for a script as long as you keep the time limit

     - The voice recording file and the speech script file must have the exact same contents.

Essay

     Essay

     - Do not go over the word limit.

     - All tracks: 500~700 words

     - Please clearly divide paragraphs using the ENTER Key


[5] Vòng chung kết
[5] Final Round

Vòng Chung kết sẽ được tổ chức tại cả Hà Nội (Đại học Thăng Long) và Hồ Chí Minh (Đại học Tôn Đức Thắng).
The Final Rounds will be held at both Hanoi (ThangLong University) and Ho Chi Minh (Ton Duc Thang University).

Vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2 hoặc 23 tháng 2. Thông tin này sẽ được in trong phiếu báo danh cho thí sinh tham gia Vòng Chung kết.
Final Round dates for participants may be on Feb. 22 or Feb. 23. This information will be on the Admission Ticket which will be available for Final Round participants.

Tuy nhiên, thí sinh có thể không tham dự Vòng Chung kết tại nơi mà mình đăng ký lúc đầu mà tùy thuộc vào ngày và số lượng thí sinh của mỗi khu vực.
However, participants may not be able to attend the Final Round at their preferred city depending on the number of participants per city and dates.

Để biết thêm thông tin chi tiết về GLEC, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp (CLICK) tại mục FAQ trên trang web của chúng tôi.
For more details on GLEC, please carefully read guidelines and regulations on the FAQ menu (CLICK) on our website.

Xin vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về vấn đề được đề cập trong e-mail này cũng như bất kỳ câu hỏi khác.
Please feel free to reach out if you have any questions or concerns regarding any topic covered within this e-mail as well as any others.


Cảm ơn bạn đã tham gia GLEC Việt Nam!

Thank you for participating in GLEC Viet Nam!


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals