Global Leadership English Challenge Vietnam
Thông báo

※Vui lòng truy cập mục “Thông báo” thường xuyên và kiểm tra các cập nhật quan trọng trên GLEC.


ApplicationĐối với thí sinh đã tạo tài khoản / For applicants who have made an account

09/01/2020
Số lượt xem 1100

[1] Lịch trình thời gian GLEC Vietnam 2020 (http://www.gleader.org/51)
GLEC Vietnam 2020 TIMELINE (http://www.gleader.org/51)


(Tiếng Việt)

Chi tiết

Ngày

Địa điểm/Website

Vòng loại thi Online

25/12/2019 ~ 31/1/2020

www.gleader.vn

Công bố kết quả vòng loại

7/2/2020

Hoàn tất thanh toán và Đăng ký vòng chung kết

7/2 ~ 14/2/ 2020

Vòng chung kết 

22/2 ~ 23/2/ 2020

Hà nội: Đại học Thăng Long

Hồ Chí Minh: Đại học Tôn Đức Thắng

Công bố kết quả vòng chung kết

20/3/2020

www.gleader.vn

Lễ trao giải

Khoảng giữa tháng 4/2020

Đại học Tôn Đức Thắng (HCM)


(English)

Details

Date

Venue

Online Preliminary Round

Dec. 25, 2019 ~ Jan. 31, 2020

Online-based at

www.gleader.vn 

Announcement of Successful Applicants

Feb. 7, 2020

Registration (Payment) for Final Round

Feb. 7 ~ Feb. 14, 2020

Print-out Admission Tickets

Feb. 18 ~ Feb 22, 2020

Final Round 

Feb. 22 ~ Feb. 23, 2020

Hanoi: ThangLong University

Ho Chi Minh: Ton Duc Thang University

Announcement of Final Winners

Mar. 20, 2020

www.gleader.vn

Award Ceremony

Early ~ Mid Apr. 2020

Ton Duc Thang University
[2]★Bước tiếp theo★Danh sách việc cần làm cho Vòng sơ khảo trực tuyến trước ngày 25 tháng 1 năm 2020
★ Next Step ★ To-Do List for Online Preliminary Round by January 25, 2020

 

(Tiếng Việt) 


Đăng ký cá nhân


 

    1. Chọn hình thức bạn muốn đăng ký thi (Thuyết trình/ Viết bài luận / Thuyết trình & Viết bài luận)


     2. Tiến hành thanh toán tại http://www.gleader.vn/56
- Đối với thanh toán bằng thẻ tín dụng, bạn chỉ có thể sử dụng VISA hoặc MASTER
          - Đối với người không dùng thẻ, bạn có thể tiến hành chuyển khoản bằng tiền mặt.


     3. Xác nhận số đơn đặt hàng (13 chữ số) từ hóa đơn thanh toán. Số đơn đặt hàng cũng có thể được tìm thấy tại hộp thư email riêng của bạn.
          * Ví dụ số đơn đặt hàng: 2020010100000


     4. Kiểm tra Các Chủ đề phù hợp với trình độ của bạn và nộp Đơn đăng ký. (đọc kỹ hướng dẫn tại http://www.gleader.org/51 trước khi bạn nộp)


     5. Sau khi nộp đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư email của riêng bạn.
         Hãy kiểm tra kỹ lưỡng và sàng lọc những gì bạn đã nộp từ email xác nhận


     6.Thí sinh nộp đơn thành công cho vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 7 tháng 2 thông qua www.gleader.vn
Đăng ký cá nhân (5 người trở lên)     1. Truy cập Form đăng ký tại trang web www.gleader.vn/58 để nộp đơn đăng ký nhóm. (Số lượng học sinh/ sinh viên có thể thay đổi)


     2. Sau khi nộp đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra hộp thư email của bạn.
         Hãy kiểm tra kỹ lưỡng và sàng lọc những gì bạn đã nộp từ email xác nhận


     3. Hãy đợi E-mail Hướng dẫn đăng ký nhóm được gửi từ HFA.
         Nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra đơn đăng ký của bạn và gửi email trong vòng 1 ~ 2 ngày làm việc.


     4. Vui lòng đọc kỹ email hướng dẫn và nộp các file dự thi (file ghi âm giọng nói & bài luận) qua email để hoàn tất đăng ký nhóm


     5. Tiến hành thanh toán cho đăng ký nhóm với ưu đãi giảm 10%.
         Chúng tôi yêu cầu chuyển khoản cho cả nhóm, không phải thanh toán theo cá nhân cho mỗi học sinh/sinh viên.


     6. Thí sinh nộp đơn thành công cho vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 07 tháng 2 thông qua e-mail cho người đại diện của nhóm.


※ Hạn chót cho Vòng loại là ngày 25 tháng 1 năm 2020. Tất cả những người tham gia phải thanh toán toàn bộ phí đăng ký trước thời hạn vì các bạn sẽ không thể thanh toán sau thời hạn. Ngoài ra, không hoàn lại phí đăng ký trong mọi trường hợp cho các yêu cầu được thực hiện sau ngày 25 tháng 1 năm 2020. Các câu hỏi liên quan đến việc hủy đăng ký hoặc hoàn lại tiền phải được gửi trực tiếp đến glec@hopetofuture.org
(English)


Individual Registration      1. Choose the section you wish to apply (Speech / Essay / Speech & Essay)


     2. Make a payment at http://www.gleader.vn/56
- For Credit card payment, you can only use VISA or MASTER
          - For non-card users, you can make a wire transfer by cash.


     3. Confirm the Order Number(13 digit number) from the payment receipt. The order number can also be found at your own email inbox.
          *Order Number Sample: 2020010100000


     4. Check the Topics for your track and submit the Application Form. (read the guidelines carefully at http://www.gleader.org/51 before you submit)


     5. After submitting the application form, please check your own e-mail inbox.
         Make sure to thoroughly check and screen what you have submitted from the confirmation email.


     6. The successful applicant for the Final Round will be announced on February 7 through www.gleader.vn
Group Registration (5 or more people)     1. Go to the Registration Form www.gleader.vn/58 to submit the group registration form. (The number of students can be changed)


     2. After submitting the application form, please check your own e-mail inbox.
         Make sure to thoroughly check and screen what you have submitted from the confirmation email.


     3. Wait for Group Registration Guideline E-mail sent by HFA.
         Our staff will screen your application and send the email within 1~2days.


     4. Please carefully read the guideline email and submit the contest files (voice record & essay) via email to complete group registration.


     5. Make a payment for your group with a 10% discount.
         We ask for a wire transfer by the whole group, not an individual payment per student.


     6. The successful applicant for the final round will be announced on February 7 via e-mail to the head representative of the group.


※The deadline for the Preliminary Round is Jan. 25, 2020. All participants must pay their full fees by the deadline as they will no longer be able to make payments after the deadline. In addition, no refund will be granted under any circumstances for requests made after Jan. 25, 2020. Inquiries concerning potential cancellation of registration or refunds must be directed to glec@hopetofuture.org 

 [3] Vòng loại - Các bước đăng ký
Preliminary Round – Registration Steps

 

(Tiếng Việt)

Bước thực hiện

Các chi tiết (Đọc kỹ)

Bước 1

     Truy cập để đăng ký tại website: http://www.gleader.vn/registration_pre

Bước 2

     Chọn hình thức thi để tiến hành thanh toán.

Bước 3

     Điền và nộp đơn đăng ký (A 13 chữ số theo thứ tự, số đơn đặt hàng có thể được tìm thấy tại hóa đơn Thanh toán)
     - Hồ sơ đăng ký Thuyết trình: Đơn đăng ký, ID hình thẻ, file ghi âm giọng nói và file script/kịch bản
     - Hồ sơ đăng ký viết bài luận: Đơn đăng ký, ID hình thẻ và bài luận
     - Hồ sơ đăng ký thuyết trình và viết bài luận: Đơn đăng ký, ID hình thẻ, file ghi âm giọng nói, file script/kịch bản và viết bài luận

Bước 4

     Sau khi nộp đơn đăng ký, vui lòng kiểm tra e-mail xác nhận nộp hồ sơ.
     Để thực hiện thay đổi, vui lòng nộp lại đơn đăng ký ngay từ đầu.

 

(English)

Steps

Details (Read Carefully)

Step 1

     Go to the Registration site: http://www.gleader.vn/registration_pre

Step 2

     Choose the contest section you paid for.

Step 3

     Fill out and submit the Registration Form (A 13 digit Order Number can be found at the Payment Receipt)
     - Speech Documents: Application Form, Photo ID, Speech Record File, and Speech Script
     - Essay Documents: Application Form, Photo ID, and Essay
     - Speech and Essay Documents: Application Form, Photo ID, Speech Record File, Speech Script, and Essay

Step 4

     After submitting the registration form, please check the confirmation of submission through your e-mail.
     In order to make a change, please resubmit the application form from the beginning.

 
 

※ For more details on GLEC, please carefully read guidelines and regulations at FAQ menu (CLICK) on our website
     Please feel free to reach out if you have any questions or concerns regarding any topic covered within this e-mail as well as any others.

※ Để biết thêm thông tin chi tiết về GLEC, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp (CLICK) tại mục FAQ trên trang web của chúng tôi.
     Xin vui lòng liên hệ nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về vấn đề được đề cập trong e-mail này cũng như bất kỳ câu hỏi khác.

 


 Welcome to GLEC Viet Nam!
Chào mừng đến với GLEC Việt Nam!

 


 Hope to the Future Association supports Sustainable Development Goals